Süti beállítások
Menu
Your Cart

Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

A vállalkozási tevékenység végzése során a személyes adatokkezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Amennyiben az adatkezelővel kapcsolatba került azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, úgy az adatkezelésre az EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data ProtectionRegulation, röviden GDPR) szabályait kell alkalmazni.

 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti e rendeletet vagy az olyan uniós vagy tagállami jogot, amelynek hatálya az adatkezelőre kiterjed. Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nem szükséges, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléshez adott hozzájárulásukat, vagy ha személyes adataik kezelése egyéb szempontból nem felel meg e rendeletnek.

 

 

 

I.               Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 

 

 

Jelen tájékoztató célja a Prometeo.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6050 Lajosmizse, Elkerülő út 7.; Cg.: 03-09-113593; adószám: 13736978-2-03) gazdasági társaság adatkezelési folyamatainak bemutatása és az érintettek tájékoztatása.

 

Adatkezelővel a kapcsolatot az érintettek felvehetik székhelyén személyesen; postai úton keresztül levélben; telefonon:+36 76 356 094 / +36 70 466 31 35; valamint e-mailben: prometeo.hukft@gmail.com


 

 

II.             Adatkezelő tevékenységének bemutatása

 

 

 

Az adatkezelő fő gazdasági tevékenységét tekintve web-áruházat üzemeltet természetes személyek irányába, valamint nem természetes személyek felé nagykereskedelmi értékesítéstvégez, fő üzleti kapcsolatai elsősorban más gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal állnak fent. Ennek megfelelően a gazdasági társaságok természetes személy képviselőinek, egyéni vállalkozóknak, saját munkavállalóinak, online rendelést leadó természetes személyeknek az adatait kezeli a tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

Az adatkezelő gazdasági tevékenységének végzése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartására, amelyek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, azadattakarékosság, apontosság, akorlátozott tárolhatóság, azintegritás és bizalmas jelleg és azelszámoltathatóság.

 

 

 

II/1. Adatkezelő szervezetén kívülálló természetes személyekhez kapcsolódó adatkezeléssel járó tevékenysége

 

 

 

a)  Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések

 

 

 

Az adatkezelő saját weboldalt, web-áruházat és Facebook közösségi média oldalt üzemeltet. Az oldalak látogatása az érintettek szabad elhatározásából történik. Az adatkezelő online megjelenését a gazdasági társaság népszerűsítésére használja, az oldal-látogatók adatait adatbázis felépítése céljából nem gyűjti, re-marketing vagy profilalkotás céljából nem elemzi, és nem tárolja.

 

Az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel az érintett természetes személy, vagy jogi személy természetes személy képviselője vagy kapcsolattartója által az érintett hozzájárulásával történik.

 

Az online megadott adatokat, amelyek a kapcsolatfelvételhez, termékminta kéréséhez, későbbi szerződés előkészítéséhez szükségesek az adatkezelő célhoz kötötten saját szervezetén belül kezeli, ezeket reklám- vagy egyéb tevékenységű külső ügynökség felé nem továbbítja.


b) Szerződéses ügyletekhez kapcsolódó adatkezelések

 

 

 

Azadatkezelő a vonatkozó jogszabályban foglalt célhoz kötöttség alapelvének megfelelően tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelő az érintett kapcsán a szerződés megkötéséhez, tartalmának meghatározásához, módosításához, teljesítéséhez, a számlázáshoz, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, szerződés teljesítése jogalapján kezeli.

 

A társaság jogi személlyel kötött szerződés során a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan a jogi személy természetes személy képviselőjének és kapcsolattartójának adatait kezeli.

 

A jogi személy képviselőjének felelősségi körébe tartozik,az általa más természetes személyekről (kapcsolattartókról) megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulásának beszerzése.

 

 

 

c)  Biztonsági rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

 

 

Az adatkezelő a működési területén belül külön biztonságtechnikai rendszereket érintő szabályzatban rögzítettek szerint vagyon- és munkavédelmi célból kamerarendszert üzemeltet és a képfelvételeket a szabályoknak megfelelően tárolja.

 

Az adatkezelés jogalapja, az érintett megfelelő tájékoztatása mellett az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 

 

d) Adatkezelő jogos érdekéhez fűződő üzleti megkeresések

 

 

 

Az adatkezelő a rendelkezésére álló nyilvános céginformációs adatbázisok felhasználásával, piackutatással kiválasztott potenciális üzleti partnerek, valamint


meglévő ügyfelek részére termékei, szolgáltatásai ajánlása céljából megkereső leveleket vagy e-maileket küld.

 

Az ehhez kapcsolódó adatkezelés célhoz kötött, az adattakarékosság elvét betartva, nem ismétlődően, nem automatizált döntéshozatal szerint, az adatkezelő vezetői által kontrollálva történik.

 

 

 

II/2. Adatkezelő szervezeten belüli természetes személyekhez (munkavállalókhoz) kapcsolódó adatkezeléssel járó tevékenysége

 

 

 

Munkaerő kiválasztás során az érintettek köre, azon álláslehetőségek iránt érdeklődő természetes személyek (pályázók), akik önéletrajzuk beküldésével önkéntes hozzájárulásukat adják, hogy a társaság személyes adataikat kezelje.

 

A társaság anonim álláshirdetést nem ad fel.

 

Adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvételig az érintett hozzájárulása, a munkáltató válaszától, az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Adatkezelés időtartama elutasított pályázók esetén a pozíció betöltéséig, amennyiben az érintett úgy rendelkezik a pályázatát benyújtástól számított 1 évig további jelentkezésekhez fenntartják.

 

 

 

Az alkalmazotti állományba felvett munkavállalókhoz kapcsolódó adatkezelések:

 

A munkaügyi adatbázis fenntartása a munkaszerződésekben foglaltak alapján történik, az adatkezelő tevékenysége során jogi kötelezettségeinek tesz eleget a bevallások benyújtásával, a munkaviszony bejelentésével, az adatszolgáltatások megtételével.

 

Az adatkezelés időtartama az alkalmazott munkavállalóra vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltéséig tart, arra tekintettel, hogy az időközben munkáltatói állományból kikerült munkavállalókra vonatkozó adatokat elkülönített módon, a biztonsági feltételek betartásával kell megőrizni.

 

A munkavállalók szerepelnek az adatkezelő, munkáltató által készített fényképfelvételeken, amelyeket weboldalán vagy közösségi média oldalán jelenít meg. Ez az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget


élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A munkáltató minden érintett munkavállalót nyilatkoztat, a munkavállalókra vonatkozó adatkezelések elveinek megismeréséről, a munkavállalókat jogaikról tájékoztatja, ezek ismeretében a képfelvételek rögzítése, illetve közzététele a munkavállalók hozzájárulásával történhet, amely hozzájárulás a későbbiekben visszavonható ez esetben a képfelvétel eltávolításra kerül.

 

 

 

III.            Adatkezelésben résztvevő külső partnerek

 

 

 

A külső partnerek státuszának azonosítására használt definíciók a következők.

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

Adatkezelő a fentiekben definiált partnereiről, illetve a feléjük történő adatátadás, adattovábbítás eseteiről külön partnerenként szerződéssel rendelkezik, amelyekben a kötelezettségek, felelősségek egyértelműen meghatározottak.


Az adatkezelő folyamataiban résztvevő partnerek nyilvántartását jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

 

 

 

IV.       Érintettek tájékoztatása, jogai

 

 

 

Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainakkezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyesadatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általánosadatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározottinformációkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatokkategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatokközlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az adatkezelő az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbítiaz érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyesadatokat.

 

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

 

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében,az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetvekülön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Amennyiben az érintett az adatkezelő által nyilvánosságrahozott személyes adatai törlését kéri, akkor az adatkezelő megtesz minden ésszerűen elvárható lépéstannak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adataitkezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adataitörlését.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelő az érintett kérésére az általános adatvédelmirendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekrefigyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait, amennyiben az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik. Az ilyen személyes adatokat az adatkezelő a tároláskivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,vagy más természetes vagy jogi személy jogainakvédelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban az adatkezelő, a szerződésen vagy hozzájárulásonalapuló automatizált módon történő adatkezelés


esetén,az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa rendelkezésre bocsátott személyesadatait tagolt, széles körben használt, géppel olvashatóformátumban kiadja az érintett részére illetve az érintettkérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokategy másik érintett által megjelölt, egyértelműen azonosítható adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli azérintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogya saját helyzetével kapcsolatos okokból az általánosadatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikortiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebbenaz esetben az adatkezelő a személyes adatokat nemkezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározottkivételes esetben.

 

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolhatójogok

 

Az automatikus döntéshozatallalkapcsolatban az érintett jogosult emberi beavatkozást kérni az adatkezelőtől telefonon, e-mail útján,kifejtheti, álláspontját személyesenvagy kifogást nyújthat be a fenti lehetőségeken kívül a gazdasági társaság székhelyére címzett levélben.

 

Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

 

 

V.             Panaszkezelés, Felügyeleti Hatóság

 

 

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Honlap: http://www.naih.hu


 

 

VI.       Tájékoztató jogi háttere

 

 

 

A szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 

       2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

       2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

       2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

 

       2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről

 

       2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

       2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

       1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

 

 

 

 

Az adatkezelő alkalmazásában 2019. március 1.